Thông báo

CÔNG TÁC THỰC HIỆNCHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 SAU 1 NĂM CỦA  KHỐI LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN GIANG
     Thực hiện Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày6/12/2018, về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Đồng thời thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo  về việc triển khai thực Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Tổ chuyên môn khối 1 đã  thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 như sau:
  Những khó khăn, thuận lợi khi triển khai thực hiện chương trình:
- Thuận lợi: 
+ Khối 1 luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của BGH Nhà trường,  Phòng Giáo dục và Đào tạo , chính quyền địa phương.
+ Giáo viên trong khối nhiệt tình, năng động, tâm huyết với nghề, có trình độ chuyên môn vững vàng. Luôn học hỏi để từng bước hoàn thiện nhiệm vụ được giao.
+ Ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh quan tâm và ủng hộ đến việc thực hiện chương trình giáo dục 2018.
+ Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, phục vụ tốt cho việc dạy học lớp 1 theo chương trình giáo dục 2018.
- Khó khăn:
+ Lớp học sĩ số khá đông , tiếp thu phương pháp dạy học phát triển phẩm chất và năng lực còn hạn chế dẫn đến khó khăn cho giáo viên dạy lớp 1.
+ HS với trình độ nhận thức khác nhau, gia đình có hoàn cảnh khác nhau nên trình độ nhận thức không đồng đều, GV rất vất vả khi truyền đạt kiến thức theo chương trình mới cho các em. 
 Về cơ sở vật chất: 
 - Nhà trường đã chủ động tu sửa cơ sở vật chất phòng học, đầu tư trang thiết bị cơ bản để phục tốt cho công tác giảng dạy lớp 1. Trang bị mỗi lớp 1 tivi  để giáo viên dạy giáo án điện tử và ứng dụng các chương trình CNTT khác phục vụ cho việc giảng dạy. 
 Về đội ngũ giáo viên: 
 - 100% giáo viên dạy lớp 1 được tập huấn đầy đủ nội dung chương trình sách giáo khoa, phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Đủ điều kiện dạy lớp 1 theo Thông tư 32 của Bộ Giáo dục. 

  Phương án thực hiện CTGDPT 2018 đối với lớp 1 năm học 2020-2021: 
 - Nhà trường tổ chức dạy học theo phương án dạy học 32 tiết/tuần. 
 Thời lượng: 
 -Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết, mỗi tiết 35 phút, 9 buổi/tuần với 32 tiết/tuần. 
 Kế hoạch dạy học: 
 -Kế hoạch xây dựng theo hướng mở, linh hoạt; đảm bảo phân bổ hợp lí giữa các nội dung giáo dục; Thời khóa biểu sắp xếp khoa học, phù hợp thực tế địa phương, đúng theo hướng dẫn của cấp trên. 
-Nội dung dạy học 
- Dạy Môn học bắt buộc, Hoạt động giáo dục bắt buộc: 
 -Thực hiện dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
 Công tác tập huấn, bồi dưỡng về Chương trình GDPT 2018. 
-Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức tập huấn cho toàn giáo viên  khối lớp 1 để giới thiệu tổng thể về chương trình GDPT 2018 và giới thiệu chương trình lớp 1 năm học 2020-2021 theo chương trình GDPT 2018; 
 Tổ chức Hội thảo, nghiên cứu về Thông tư số 01/2020- ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
-Tổ chức tập huấn Thông Tư 27/2020/ của Bộ Giáo dục Quy định đánh giá học sinh tiểu học; 
 -Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, theo chuyên đề, thường xuyên,…cho đội ngũ giáo viên; 
-Tổ chức nghiên cứu sách giáo khoa, phân tích  những điểm phù hợp và chưa phù hợp với đặc điểm học sinh của nhà trường… 
  -Trên đây là công tác  thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông  2018 của khối 1- trường Tiểu học YÊN GIANG  năm học 2020 -2021./

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

Thông báo

CÔNG TÁC THỰC HIỆNCHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 SAU 1 NĂM CỦA  KHỐI LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN GIANG
     Thực hiện Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày6/12/2018, về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Đồng thời thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo  về việc triển khai thực Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Tổ chuyên môn khối 1 đã  thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 như sau:
  Những khó khăn, thuận lợi khi triển khai thực hiện chương trình:
- Thuận lợi: 
+ Khối 1 luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của BGH Nhà trường,  Phòng Giáo dục và Đào tạo , chính quyền địa phương.
+ Giáo viên trong khối nhiệt tình, năng động, tâm huyết với nghề, có trình độ chuyên môn vững vàng. Luôn học hỏi để từng bước hoàn thiện nhiệm vụ được giao.
+ Ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh quan tâm và ủng hộ đến việc thực hiện chương trình giáo dục 2018.
+ Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, phục vụ tốt cho việc dạy học lớp 1 theo chương trình giáo dục 2018.
- Khó khăn:
+ Lớp học sĩ số khá đông , tiếp thu phương pháp dạy học phát triển phẩm chất và năng lực còn hạn chế dẫn đến khó khăn cho giáo viên dạy lớp 1.
+ HS với trình độ nhận thức khác nhau, gia đình có hoàn cảnh khác nhau nên trình độ nhận thức không đồng đều, GV rất vất vả khi truyền đạt kiến thức theo chương trình mới cho các em. 
 Về cơ sở vật chất: 
 - Nhà trường đã chủ động tu sửa cơ sở vật chất phòng học, đầu tư trang thiết bị cơ bản để phục tốt cho công tác giảng dạy lớp 1. Trang bị mỗi lớp 1 tivi  để giáo viên dạy giáo án điện tử và ứng dụng các chương trình CNTT khác phục vụ cho việc giảng dạy. 
 Về đội ngũ giáo viên: 
 - 100% giáo viên dạy lớp 1 được tập huấn đầy đủ nội dung chương trình sách giáo khoa, phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Đủ điều kiện dạy lớp 1 theo Thông tư 32 của Bộ Giáo dục. 

  Phương án thực hiện CTGDPT 2018 đối với lớp 1 năm học 2020-2021: 
 - Nhà trường tổ chức dạy học theo phương án dạy học 32 tiết/tuần. 
 Thời lượng: 
 -Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết, mỗi tiết 35 phút, 9 buổi/tuần với 32 tiết/tuần. 
 Kế hoạch dạy học: 
 -Kế hoạch xây dựng theo hướng mở, linh hoạt; đảm bảo phân bổ hợp lí giữa các nội dung giáo dục; Thời khóa biểu sắp xếp khoa học, phù hợp thực tế địa phương, đúng theo hướng dẫn của cấp trên. 
-Nội dung dạy học 
- Dạy Môn học bắt buộc, Hoạt động giáo dục bắt buộc: 
 -Thực hiện dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
 Công tác tập huấn, bồi dưỡng về Chương trình GDPT 2018. 
-Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức tập huấn cho toàn giáo viên  khối lớp 1 để giới thiệu tổng thể về chương trình GDPT 2018 và giới thiệu chương trình lớp 1 năm học 2020-2021 theo chương trình GDPT 2018; 
 Tổ chức Hội thảo, nghiên cứu về Thông tư số 01/2020- ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
-Tổ chức tập huấn Thông Tư 27/2020/ của Bộ Giáo dục Quy định đánh giá học sinh tiểu học; 
 -Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, theo chuyên đề, thường xuyên,…cho đội ngũ giáo viên; 
-Tổ chức nghiên cứu sách giáo khoa, phân tích  những điểm phù hợp và chưa phù hợp với đặc điểm học sinh của nhà trường… 
  -Trên đây là công tác  thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông  2018 của khối 1- trường Tiểu học YÊN GIANG  năm học 2020 -2021./

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

Thư viện ảnh

Thư viện Video