Enter Title

CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG

1. Bí thư chi bộ:    Phan Văn Nguyên

2. Phó bí thư: Lê Hào Quang

3. Ủy viên: Nguyễn Xuân Hậu

BAN GIÁM HIỆU

1. Hiệu trưởng: Phan Văn Nguyên

2.Phó hiệu trưởng: Lê Hào Quang

3. Thư kí hội đồng: Nguyễn Thị Oanh

CÔNG ĐOÀN

1. Chủ tịch: Lê Hào Quang

2.Ủy viên: Nguyễn Xuân Hậu

ĐỘI TNTP

- Tổng phụ trách: Nguyenx Hữu Tôn

TỔ CHUYÊN MÔN

1. Tổ 1: 

- Chuyên môn khối 1,2,3

- Tổ trưởng: Nguyễn Thị Oanh

2. Tổ 2:

-  Chuyên môn khối 4,5

- Tổ trưởng: Nguyễn Xuân Hậu

3. Tổ văn phòng

- Chuyên môn: công tác văn phòng.

- Tổ trưởng: Nguyễn Thị Mai