Enter Title

.........................................................................................................

 

 
                                                                 KẾ HOẠCH 

1. Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đọa 2020 - 2025, tầm nhìn 2030


/Portals/thyengiang1/Văn bản trường/Kê koạch chiến lược 20-25 pdf.pdf

2. Kế hoạch năm học 2020-2021

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020 - 2021... truong .pdf

3. Chương trình giáo dục kĩ năng sống tháng 11/2020

201101 GIAO DUC KNS - LONG BIET ON - TIEU HOC YEN GIANG-final.pdf.

4. Kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020 - 2021

.Ke hoach Hoi thi GVG nam hoc 2020-2021 TH Yen Giang.doc